chmurki

Regulamin

chmurki białe

Dane Administratora

A&M CREATIVE COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
NIP 6462996014, 

ul. Jutrzenki 25,
43-100 Tychy.

Poniżej znajdziesz regulamin Kreatywnych Odkrywców, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy o udział w kursie, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@kreatywniodkrywcy.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – A&M CREATIVE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 6462996014, ul. Jutrzenki 25, 43-100 Tychy.
 2. Dziecko – dziecko biorące udział w Kursie lub Półkoloniach na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 5. Kurs – kurs dla dzieci, w którym Dziecko może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; wszystkie Kursy opisane są w Serwisie,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://kreatywniodkrywcy.pl/regulamin, podlegający akceptacji w procesie zawierania Umowy,
 7. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://kreatywniodkrywcy.pl,
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 9. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć/Warsztatów lub zorganizowaniu Półkolonii z udziałem Dziecka, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem Zajęć/Warsztatów lub Półkolonii opisanych w Serwisie,
 10. Usługodawca – podmiot, z którym Klient zawiera Umowę

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox, Opera),
  4. aktywny adres e-mail.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych, tj.:
  1. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu Klienta,
  2. imię i nazwisko oraz wiek Dziecka,
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. 8. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 9. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
 2. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@kreatywniodkrywcy.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opisać przedmiot reklamacji, uzasadnić reklamację i przedstawić swoje roszczenia związane z reklamacją. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 4 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący Klienta Kurs lub Półkolonie i przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie w obrębie konkretnego kursu/półkolonii
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu,
  3. złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy, w tym zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy; akceptacja powinna być poprzedzona uważną lekturą Regulaminu),
  4. kliknąć w przycisk „zapisz się i zapłać”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „zapisz się i zapłać”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności systemu PayU celem dokonania zapłaty z tytułu zawieranej Umowy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Umowa zawierana jest na czas trwania Kursu lub Półkolonii. Czas trwania wskazany jest zawsze w opisie Kursu lub Półkolonii dostępnym w Serwisie.
 4. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem Dziecka i powierza Usługodawcy prowadzenie Kursu lub Półkolonii dla tego Dziecka w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem Kursu lub Półkolonii.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Płatność

 1. W ramach procesu zawierania Umowy opisanego w § 4 Regulaminu, Klient dokonuje zapłaty za zamawianą usługę
 2. Płatność dokonywana jest na rzecz Usługodawcy. Na prośbę klienta fakturę dokumentującą płatność za kurs Klient otrzyma w formie elektronicznej na adres e- mail podany w formularzu zamówienia
 3. Płatność zaliczki możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24 lub na konto bankowe Usługodawcy.

PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 6 Rezygnacja

 1. Klient może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie zrezygnować z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach najpóźniej do 14 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu lub Półkolonii.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia Usługodawcy w formie pisemnej. Przez formę pisemną strony rozumieją również wiadomość e- mail.
 3. W razie odstąpienia od Umowy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zwróci Klientowi całość płatności. W razie rezygnacji z uczestnictwa Dziecka w Kursie lub Półkoloniach po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wpłata nie podlega zwrotowi.
 4. Klient może wypowiedzieć Umowę w trakcie trwania Kursu lub Półkolonii z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Strony rozliczają ilość zajęć przypadających w trakcie trwania umowy i wynikających z tego wzajemne należności. Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia Klientowi nadpłaconej kwoty za niewykorzystane zajęcia przypadające po zakończeniu umowy.
 6. W szczególnych sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty w formie vouchera do wykorzystania na inne usługi świadczone przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca może odstąpić od Umowy, a co za tym idzie odwołać Kurs lub Półkolonie nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia Kursu lub Półkolonii. W takiej sytuacji, Usługodawca zwróci Klientowi w terminie do 7 dni roboczych wszelkie dokonane przez Klienta płatności z tytułu Umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  Na tej podstawie można odmówić konsumentowi odstąpienia w przypadku zbyt krótkiego terminu albo w przypadku próby odstąpienia po wykonaniu umowy.

§ 7 Usługa

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Szczegółowy sposób realizacji Usługi wynika zawsze z opisu Kursu lub Półkolonii w Serwisie. Opis ten ma pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w opisie Kursu lub Półkolonii widocznych w Serwisie. Zajęcia podczas Kursu odbywają się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez Usługodawcę. Zajęcia w ramach Półkolonii mogą polegać również na wizytach w określonym miejscach. Kursy Online odbywają się za pośrednictwem Internetu.
 4. W ramach Kursu lub Półkolonii Dziecko ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z dostępnym w serwisie harmonogramem zajęć wchodzących w program wybranego Kursu lub Półkolonii. Program oraz daty spotkań znajdują się w opisie Kursu lub Półkolonii widocznym w Serwisie
 5. Klient określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru Dziecka z zajęć.
 6. Dziecko bierze udział w zajęciach za zgodą i na wniosek Klienta.
 7. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika kursów odpowiada jego Opiekun.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.
 9. Dziecko powinno stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Dziecko uporczywie postępujące w sposób rażąco niewłaściwy wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników zajęć może zostać usunięte z Kursu lub Półkolonii. W takim przypadku, Usługodawca zwróci Klientowi nadpłaconą kwotę za pozostałą część Kursu lub Półkolonii.
 10. Jeżeli Dziecko nie weźmie udziału w którymś przewidzianym harmonogramem zajęciach w ramach Kursu lub Półkolonii w trakcie trwania Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot lub zwolnienie z jakiejkolwiek płatności dokonanej z tytułu Umowy. Usługodawca może zaproponować alternatywny termin lub formułę realizacji zajęć.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmienienia harmonogramu, miejsca realizacji, sposobu realizacji Kursu lub Półkolonii lub przerwania zajęć w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. W takiej sytuacji Usługodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym Klienta.
 12. W przypadku zmiany harmonogramu, miejsca lub formuły zajęć usługodawca dołoży nwszelkich starań aby zachować standardy jakościowe i merytoryczne wynikające z opisu Kursu lub Półkolonii zamieszczonego w Serwisie.
 13. Zmiana harmonogramu, miejsca lub formuły zajęć wynikających z pkt 12 lub 13 § 7 Regulaminu nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu lub zawieszenia rat wynikających z terminów płatności określonych w Umowie. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zaproponować Klientowi rabat lub rozliczenie w formie vouchera do wykorzystania na inne usługi świadczone przez Usługodawcę.

§ 8 Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. 
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Klient może również w tym zakresie skorzystać z pośrednictwa Administratora, przesyłając reklamację na adres biuro@kreatywniodkrywcy.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator oraz Usługodawca (Usługodawca wyłącznie w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową).
 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kreatywniodkrywcy.pl.

§ 11 Wizerunek Dziecka

 1. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego Dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem Dziecka w Kursie lub Półkoloniach w celach reklamy lub promocji Administratora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej Administratora oraz w serwisach społecznościowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie lub Umowie. Zmiany Regulaminu lub Umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Przez formę pisemną strony oraz poinformowanie Klienta strony rozumieją także wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Serwisie w formularzu zamówienia na Kurs.
 4. Jako załącznik do Umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022.